VMC→Hyper-Vにインポート

なぜか英語のままだけどメモ。

Free Utility: VMC to Hyper-V Import Tool